Witam Państwa na stronie Komornika Sądowego
Michała Giżewskiego

Dla wierzyciela

Wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym jest osoba mająca prawo żądać spełnienia świadczenia od dłużnika, poprzez zapłatę długu, w tym długu alimentacyjnego, lub odpowiedniego zachowania się dłużnika np. w postaci opróżnienia i wydania nieruchomości, czy też wydania innej rzeczy ruchomej. Podstawą żądania wierzyciela jest orzeczenie Sądu w postaci tytułu wykonawczego.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel musi złożyć do komornika wniosek egzekucyjny oraz oryginał tytułu wykonawczego. Wskazane wyżej dokumenty, można złożyć osobiście w kancelarii komornika, przesłać drogą pocztową, bądź wysłać elektronicznie z podpisem kwalifikowanym. Wzór wniosku egzekucyjnego znajduje się w zakładce wnioski do pobrania.

W określonych przypadkach wskazanych w ustawie, wierzyciel może wnieść do komornika wniosek o wszczęcie postępowania, bez tytułu wykonawczego. W takim wypadku musi dysponować on tytułem zabezpieczenia wydanym przez Sąd bądź innym orzeczeniem uprawniającym do wszczęcia postępowania o wykonanie zabezpieczenia.
W postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia, w miejscu wierzyciela i dłużnika występują uprawniony i zobowiązany, a komornik, co do zasady nie przekazuje środków pieniężnych uprawnionemu, do czasu aż nie uzyska on tytułu wykonawczego.
Postępowanie zabezpieczające jest bardzo korzystne dla wierzyciela, z uwagi na fakt, iż komornik może podjąć czynności znacznie szybciej niż w klasycznym postępowaniu egzekucyjnym, a co za tym idzie dłużnik ma mniej czasu ukrycie majątku, bądź po prostu sytuacja majątkowa dłużnika jest lepsza, aniżeli na etapie postępowania egzekucyjnego, gdzie z reguły postępowanie prowadzi już wielu wierzycieli.


Poza egzekucją i zabezpieczeniem świadczeń pieniężnych (egzekucja długu), komornik prowadzi również sprawy o :

  1. 1)opróżnienie i wydanie nieruchomości - eksmisje
  2. 2)wprowadzenie w posiadanie nieruchomości - wprowadzenie do nieruchomości, do której wierzyciel posiada tytuł prawny
  3. 3)wydanie ruchomości - zwrot rzeczy ruchomej np. w postaci samochodu
  4. 4)sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym - postępowanie mające na celu ustalić stan majątkowy zmarłego w związku z dziedziczeniem majątku po zmarłym
  5. 5)sporządzenie protokołu stanu faktycznego - protokół sporządzany przez komornika, opisujący stan faktyczny danej sytuacji, okoliczności, mający charakter dokumentu urzędowego, mogącego stanowić dowód w sprawie sądowej lub w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem
  6. 6)sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem licytacji - na wniosek organizatora aukcji komornik sprawuje nadzór nad licytacją
  7. 7)doręczenie korespondencji - komornik doręczenia zawiadomienia sądowe, obwieszenia protesty i zażalenia oraz inne dokumenty związanie z potwierdzeniami odbioru


Wzory wniosków o przeprowadzenie czynności przez komornika, znajdują w się zakładce wnioski do pobrania.


Należy również podkreślić, że komornik prowadząc egzekucję należności pieniężnych, co do zasady nie pobiera opłat egzekucyjnych od wierzyciela. Kosztami postępowania obciążany jest w całości dłużnik. Wierzyciel jedynie zaliczkuje koszty czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny, takich jak zapytania do urzędów o stan majątkowy dłużnika, czy koszty doręczenia korespondencji oraz w przypadku jeżeli nie zna majątku dłużnika, może uiścić opłatę na jego poszukiwanie przez komornika. Łączna kwota opłat i zaliczek wynosi ok 200,00 zł, przy czym może zostać ustalona indywidualnie, w zależności od zakresu czynności, jakie ma wykonać komornik. Wpłacona przez wierzyciela kwota środków pieniężnych, jest zwracana w pierwszej kolejności ze środków wyegzekwowanych od dłużnika.


Pozostałe czynności wymienione powyższej, poza egzekucją długu wiążą się z koniecznością uiszczenia opłat wstępnych.


Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie bądź osobiście w kancelarii. Zapraszam do kontaktu.